گزارش نقد و بررسی پیشنویس لایحه جامع شفافیت توسط کمیسیون رقابت، خصوصی سازی و سلامت اداری اتاق بازرگانی ایران صنایع معادن و کشاورزی ایران منتشر شد.

به گزارش رتبه‌آنلاین، بخش اول این کتاب با همکاری تهیه کننده مهدی فلاحیان و اعضای کمیته پژوهشی دبیرخانه( مهدی تاجیک و محمد سجاد ابراهیمی و  سمیرا روانخواه) تهیه و با ویراستاری پریسا فتوحی در دبیرخانه کمیسیون تخصصی اتاق ایران در زمستان ۹۷ منتشر شد.

پیش‌نویس لایحه شفافیت گرچه تلاشی است قابل تقدیر و شایسته که برخلاف تمام مخالفت‌های موجود در بدنه مدیریتی کشور با شجاعت در اختیار عموم مردم و در معرض نقد نخبگان قرار گرفته است.

بر پایه این گزارش، این نقد هم مانند هر متن و محصول قانونی دیگری در نظام حقوقی کشور  قابلیت نقد و بهبود دارد؛ در نتیجه این نوشتار تلاش شده تا با بررسی کلی این سند، مواردی در لایحه که امکان اصلاح و بهبود را دارد، مورد معرفی و تبیین قرار دهد.

از همین رو پیشنویس لایحه مذکور در سه محور کلی الزامات تقنین، الزامات مفهومی و الزامات اجرایی مورد بررسی قرار گرفت و در پی آن به برخی از مهمترین چالشها اشاره شد.

برای مطالعه بیشتر می‌توانید به این لینک( نقد_و_بررسی_پیش_نویس_لایحه_شفافیت ) مراجعه کنید.