دکتر محمد طبیبیان| این مقاله مجله نیویورکر سابقه همکارى کشور هاى عربى خلیج فارس با اسرائیل را از زمان اوباما تا کنون مرور و بررسى مى کند. نکات مهم:
١. مقامات آمریکا در زمان اوباما پس از خبر ملاقات هاى محرمانه مقامات اسراییلى و عرب از درجه نزدیکى کشور هاى عربى خلیج فارس و اسراییل شگفت زده شدند.
٢. سیاست اوبامااین بود که با ایران مذاکره کند و ایران را به عنوان یک نیروى متعادل کننده در برابر عربستا سعودى و شیوه هاى وهابى تقویت کند. این امر مورد نگرانى عرب ها و اسراییل را فراهم کرده بود. که تلاش براى متوقف کردن آن را پیگیرى کردند.
٣. محمود عباس در مراحل مذاکرات اسراییل و کشور هاى عربى نگران این بود که نتان یا هو عاقبت کشور هاى عربى را از فلسطینیان جدا کند و حمایت عرب ها را منتفى نماید. این بدترین کابوس محمود عباس، در زمان ترامپ به حقیقت پیوست.
۴. تیم ترامپ از ابتدا با مقامات اطلاعاتى و مالى اسراییل در تماس بوده تا برنامه تحریم هاى خرد کننده اى را بر علیه ایران تدوین و اجرایى کند.
۵. نتانیاهو پیوسته تلاش کرده است به آمریکا یى ها منتقل کند که حکومت ایران ضعیف تر از آنچیزى است که در ظاهر به نظر مى رسد و فشار شدید اقتصادى این رژیم را به زانو در آورده و منتفى مى کند.
۶. نتان یاهو تلاش کرده براى آمریکا و عرب ها روشن کند که ایران دشمن اسرائیل، آمریکا، و عرب ها است و باید با آن مقابله کرد.
٧. عملا موضوع دولت هاى دو گانه در سرزمین هاى اشغالى شامل دولتى براى فلسطینى ها، که پایتخت آن اورشلیم شرقى باشد، منتفى است. اما نتان یاهو و کوشنر، داماد ترامپ، سعى مى کنند علنى شدن این واقعیت را به عقب بیاندازند تا برنامه اتحاد و مقابله مجموعه عرب ها، اسرائیل و آمریکا با ایران به نتیجه برسد.