به دنبال خاکبرداری یک پروژه عمرانی و نشست زمین در کوچه والمان تبریز، نشانه‌هایی از بافت قدیمی یک شهر تاریخی از دل خاک نمایان شد.

عکس‌ها: مهر
بیرون آمدن آثار تاریخی از دل خاک در تبریز

  • بیرون آمدن آثار تاریخی از دل خاک در تبریز
  • بیرون آمدن آثار تاریخی از دل خاک در تبریز
  • بیرون آمدن آثار تاریخی از دل خاک در تبریز
  • بیرون آمدن آثار تاریخی از دل خاک در تبریز
  • بیرون آمدن آثار تاریخی از دل خاک در تبریز
  • بیرون آمدن آثار تاریخی از دل خاک در تبریز
  • بیرون آمدن آثار تاریخی از دل خاک در تبریز