طبق گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بی‌سوادی از سال ١٣٣۵ تا ١٣٩۵، روندی کاهشی داشته و از ٩٢ درصد در بین زنان و ٧٧/۶ در بین مردان، به ترتیب به ١۵.٨ و ٩ درصد رسیده است. بر اساس آخرین سرشماری کل کشور که در سال ۱۳۹۵ انجام شد، ۵۴/۴ از بی‌سوادان در مناطق شهری و ۴۴/۴ درصد از آنها در مناطق روستایی ساکن هستند. اینفوگرافی پیش رو وضعیت بی‌سوادی در ایران و تغییر نرخ بی‌سوادی در ایران طی ۶۰ سال اخیر را به نمایش می‌گذارد.

 

گرافیک: پدرام آقایی

منبع داده‌ها: مرکز آمار ایران