نخستین تخریب آرامگاه های هخامنشی در نقش رستم که در تاریخ ثبت شده است به دستور حسینعلی میرزا فرمانفرما پسر فتحعلی شاه قاجار انجام گرفت.

او حاکم فارس بود و به امید به دست آوردن جواهرات دستور داد تابوت های سنگی شاهان هخامنشی از جمله تابوت داریوش بزرگ، خشایارشا واردشیر درازدست را بشکنند.

از کهن‌ترین شطرنج‌های جهان شطرنج نیشابوری متعلق به سده دوازدهم میلادی یعنی۹۰۰سال پیش است.

این مجموعه کهPersian Chess یا شطرنج پارسی نامیده می‌شود در موزه متروپولیتن نیویورک قراردارد.