مهاجرت میلیونر های کشور های فرانسه، چین،‌بزریل، ترکیه به کشورهای استرالیا ،آمریکا کانادا