شبکه بهینه کاوی ایران ساختار دارایی بانک پارسیان ایران با دو بانک اماراتی و مالزیایی را در سال ۲۰۱۵ میلادی بررسی و مقایسه کرد.

به گزارش رتبه آنلاین، در این بررسی شاخص های دارایی  بانک «پارسیان» با بانک «امارات ان بی دی» و بانک «سی آی ام بی» مالزی در سال ۲۰۱۵ میلادی مورد مقایسه قرار گرفته است.

در شاخص موجودی نقدی که شامل موجودی نقد و قابل استفاده است، بانک پارسیان رتبه سوم را کسب کرده است. درحالی که این نسبت دراین بانک ۲٫۳۵ درصد است در بانک امارات ان بی دی برابر با ۱۳٫۵۲ درصد و در بانک مالزیایی ۶٫۳۵ درصد است. میانگین این شاخص برای هر سه بانک ۷٫۰۴ درصد محاسبه شده است که موجودی نقدی بانک پارسیان ۴٫۶۹ درصد کمتر از این میانگین است.

براساس این گزارش، درمطالبات و میزان طلب هایی که بانک از اشخاص حقیقی و حقوقی دارد نیز بانک پارسیان رتبه دوم را به خود اختصاص داده است. در سال ۲۰۱۵ این نسبت برای بانک پارسیان ۱۶٫۵۶ درصد بوده است درحالی که در بانک ان بی دی به ۲۰٫۵۹ درصد می رسد. در بانک سی آی ام دی هم این نسبت ۷٫۴۱ درصد بوده است. براین اساس میانگین مطالبات برای بانک های مورد بررسی ۱۱٫۶۸ درصد بوده است که عملکرد بانک پارسیان ۴٫۸۸ درصد بالاتر از این میانگین است. گفتنی است که بانک های ایرانی به دلیل مشکلات متعدد مطالبات هنگفتی دارند به طوری که آخرین رقم اعلام شده برای شبکه بانکی ایران حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است.

درشاخص اعطای تسهیلات، بانک پارسیان ۷٫۲۵ درصد از میانگین ۵۰٫۹۴ درصدی این گروه بالاتر است. به این معنا که این بانک ایرانی تسهیلات بیشتری نسبت به دارایی های خود به متقاضیان اعطا کرده است.درحالی که شاخص اعطای تسهیلات برای بانک پارسیان ۵۸٫۱۹ بوده این نسبت برای بانک ان بی دی امارات ۵۶٫۴۲ درصد و برای بانک سی آی ام دی مالزی ۶۲٫۸۹ درصد بوده است. دراین بخش بانک مالزیایی رتبه نخست، پارسیان رتبه دوم و بانک اماراتی رتبه سوم را به خود اختصاص داده اند.

در سال ۲۰۱۵ میلادی میانگین دارایی های جاری (دارایی هایی که انتظار می رود درطول یکسال مالی به وجه نقد یا سود تبدیل شود)  سه بانک مورد بررسی ۹۰٫۶۰ درصد بوده که دارایی های جاری بانک پارسیان ۵٫۳۵ درصد کمتر از این میانگین است. دراین سال دارایی های جاری بانک پارسیان ۸۵٫۲۵ درصد، بانک ان بی دی امارات ۹۲٫۵۰ درصد و بانک سی آی ام دی ۹۵٫۳۶ درصد بوده است.

همچنین در سرمایه گذاری ها و مشارکت ها بانک پارسیان رتبه آخر را داشته است. دراین شاخص میانگین کل سه بانک برابر با ۲٫۵۳ درصد است که عملکرد بانک پارسیان ۰٫۷۴ درصد کمتر از آن است. درشرایطی که میزان سرمایه گذاری ها و مشارکت های بانک پارسیان ۱٫۷۹ درصد دارایی های خود بوده است بانک ان بی دی ۴٫۳۱ درصد و بانک سی آی ام دی ۱٫۸۹ درصد از دارایی های خود را صرف سرمایه گذاری کرده اند.

درنسبت سهم ساختمان از دارایی بانک ها نیز همانند سایر بانک های ایانی، بانک پارسیان رتبه نخست را در میان این گروه از آن خود کرده است. دراین سال میانگین سهم ساختمان در دارایی این سه بانک ۰٫۲۷ درصد بوده که سهم بانک پارسیان ۰٫۵۵ درصد بیش از میانگین محاسبه شده است. این نسبت در بانک پارسیان ۰٫۸۲ درصد، در بانک ان بی دی ۰٫۰۲ درصد و در بانک سی آی ام دی ۰٫۲۰ درصد بوده است.

بانک پارسیان در شاخص دارایی های غیرجاری نیز رتبه نخست را دارد. سهم دارایی های غیرجاری این بانک در سال ۲۰۱۵ معادل ۱۴٫۷۵ درصد بوده است درحالی که این نسبت برای بانک ان بی دی امارات ۷٫۵۰ درصد و برای بانک سی آی ام دی ۴٫۶۴ درصد بوده است. دراین بخش میانگین گروه ۹٫۴۰ درصد بوده درحالی که عملکرد بانک پارسیان ۵٫۷۰ درصد بیش از آن است.

 

رتبه های اول و آخر بانک پارسیان

درمجموع براساس گزارش بهینه کاوی داراییی های بانک پارسیان و مقایسه آن با دو بانک اماراتی و مالزیایی، این بانک ایرانی در شاخص هایی مانند ساختمان، دارایی های در جریان تکیمل، دارایی های غیرجاری و سایر دارایی های غیرجاری رتبه نخست را دراین گروه داشته است.

همچنین پارسیان در مطالبات، اعطای تسهیلات، سایر دارایی های جاری و سایر دارایی های ثابت مشهود رتبه دوم را کسب کرده است.

شاخص هایی مانند موجودی نقدی، زمین، اثاثیه اداری، وسایل نقلیه و سرمایه گذاری ها و مشارکت ها نیز شاخص هایی است که بانک پارسیان رتبه سوم را از آن خود کرده است.