مسکن در شهریور ماه امسال در تهران گران شده این در حالی است که معاملات کاهش یافته است.