ماشینی عجیب که در سال ۱۹۳۰ در بریتانیا توسط جان آرچیبالد ساخته شد. این ماشین الکتریکی قادر بود تا سرعت ۴۰ کیلومتر بر ساعت حرکت کند.