روز گذشته آتشفشان شینموداکه در نزدیکی منطقه فیجی فعال شد و ستون دود و خاکستر آن تا شعاع ۲۱۰۰ متری را در برگرفت.