فروش سرانه شرکت های خدمات فنی و مهندسی خودرو درسال ۱۳۹۴ به ۳۷۴ میلیون تومان رسید. این درحالی است که سال ۱۳۹۳ این رقم ۴۰۸ میلیون تومان بوده است.

به گزارش رتبه آنلاین، درهشتمین جشنواره ملی بهره وری داوران شاخص های سودآوری گروه خدمات فنی و مهندسی خودرو را در فاصله سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴ مورد ارزیابی قرار دادند که نشاندهنده نوسان بالا دراین شاخص است.

نسبت فروش سرانه نشان دهنده میزان فروش به ازای هر یک از شاغلین سازمان است و افزایش آن می تواند نشان دهنده ی اتخاذ سیاست های مناسب درفروش ویا ناشی ازکاهش تعداد شاغلین باشد.

مسیر فروش سرانه خدمات فنی و مهندسی خودرو

فروش سرانه گروه خدمات فنی و مهندسی خودرو در شش ساله ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴ به جز سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۴ با روند صعودی همراه بوده است. در سال ۱۳۸۹ فروش سرانه این گروه بالغ بر ۲ میلیارد و ۳۸۵ میلیون ریال بوده است که این رقم در سال ۱۳۹۰ به ۲ میلیارد و ۲۷۵ میلیون ریال رسیده است.

همچنین در سال ۱۳۹۱ با اندکی رشد این شاخص به ۲ میلیارد و ۵۴۴ میلیون ریال افزایش یافته است. در سال ۱۳۹۲ با رشد بیشتری فروش سرانه شرکت های خدمات فنی خودرو به ۳ میلیارد و ۶۱ میلیون ریال رسیده است. فروش سرانه این شرکت ها در سال ۱۳۹۳ به اوج خود رسیده است به طوری که در این سال به ۴ میلیارد و ۸۸ میلیون ریال رشد کرده است. اما در سال ۱۳۹۴ این رقم با افت همراه شده است و به ۳ میلیارد و ۷۴۹ میلیون ریال رسیده است.

درصد تغییرات فروش سرانه

براساس سال پایه ۱۳۸۹ فروش سرانه گروه خدمات فنی و مهندسی خودرو در سال ۱۳۹۰ با رشد ۹۵٫۴ درصدی همراه بوده است. در سال ۱۳۹۱ این میزان تغییر به ۱۰۶٫۶ درصد رسیده است رقمی که در سال ۱۳۹۲ به ۱۲۸٫۳ درصد رسیده است. همچنین در سال ۱۳۹۳ درصد تغییرات فروش سرانه این گره بالغ بر ۱۷۱٫۴ درصد بوده است. در سال ۱۳۹۴ نیز فروش سرانه این گروه با ۱۵۷٫۲ درصد روبرو شده است.