پولی که در اختیار داریم،
وسیله ای برای آزاد بودن است

و پولی که به دنبالش هستیم،
وسیله بردگی…!

«ژان ژاک روسو»