برای یک فرد و جامعه انسانی، فاجعه وقتی به اوج خود می‌رسد که احساس کند هیچ نقشی در پیشبرد، تحوّل و دگرگونی سرنوشت خود ندارد.