پتروشیمی آبادان در هشت ساله ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۴ در بهره وری کل عوامل تولید نمره قبولی نگرفت.

به گزارش رتبه آنلاین، براساس اطلاعات ارایه شده در سامانه ملی اندازه گیری شاخص های بهره وری ایران، عملکرد پتروشیمی ابادان در این هشت سال در مقایسه با اهداف پیش بینی شده برنامه پنجم توسعه و همچنین میانگین صنعت پایین تر بوده است.

طبق این گزارش براساس سال پایه ۱۳۸۷ درصد رشد بهره وری کل عوامل این شرکت در سال ۱۳۸۸ معادل ۶۰ درصد بوده درحالی که برنامه پنجم توسعه رشد ۱۰۴ درصدی را برای پتروشیمی ها پیش بینی کرده بود. از سوی دیگر میانگین رشد بهره وری کل صنعت پتروشیمی نیز دراین سال ۸۲ درصد بوده که هر دو شاخص از عملکرد پتروشیمی ابادان بالاتر بوده است.

درحالی که در سال ۱۳۸۹ هدف برنامه پنجم رقم بالاتری را مشخص کرده عملکرد پتروشیمی آبادان نسبت به سال قبل نیز کمتر شده است به طوری که دراین سال بهره وری این شرکت ۴۴ درصد رشد کرده است. درهمین سال میانگین رشد صنعت نیز ۱۲۱ درصد بوده است.

این روند نزولی در سال ۱۳۹۰ نیز تکرار شده است دراین سال هدف برنامه ۱۱۳ و میانگین صنعت ۱۴۰ درصد بوده درحالی که عملکرد پتروشیمی آبادان تنها ۴۳ درصد رشد داشته است. در سال ۱۳۹۱ نیز عملکرد ۳۱ درصدی این شرکت از هدف ۱۱۸ درصدی برنامه و ۹۳ درصدی میانگین صنعت کمتر بوده است.

هرچند در سال ۱۳۹۲ درصد رشد بهره وری کل این شرکت به ۹۷ درصد رسیده است ولی همچنان به نسبت هدف ۱۲۲ درصدی برنامه و میانگین ۱۱۴ درصدی صنعت پایین تر بوده است.

در سال ۱۳۹۳ که درصد رشد بهره وری پتروشیمی ابادان با ۱۱۱ درصد رشد به اوج خود رسیده است ولی از هدف ۱۲۶ درصدی برنامه و میانگین ۱۵۱ درصدی صنعت فاصله داشته است. در سال پایانی این بررسی یعنی ۱۳۹۴ بازهم رشد بهره وری این شرکت افت شدیدی پیدا کرده است. دراین سال رشد این شاخص برای پتروشیمی آبادان به ۳۵ درصد رسیده درحالی که برنامه پنجم توسعه عدد ۱۳۱ درصد را برای پتروشیمی ها هدف گرفته بود. همچنین دراین سال میانگین رشد کل صنعت پتروشیمی هم ۲۰۱ درصد بوده که بالاترین رشد در طول سال های مورد بررسی بوده است.