به گزارش رتبه آنلاین از مانا، عکس پیش رو حاکی از طوفان سهمگین در عرشه کشتی است. در این مواقع باید یک دریانورد واقعی باشید تا موج نتواند تاثیری بر سلامت شما بگذارد. این صحنه ها گواهی بر سختی و خطر پذیری کار دریانوردان است.