باوجود تزریق نقدینگی در صنعت خودرو و قطعه سازان از سوی دولت، وعده وزیر صنعت برای کاهش قیمت خودرو برعکس شد. این موضوع سوژه کارتونی از محمد صالح رزم حسینی در روزنامه آفتاب یزد شد.