ساتوشی آراکی هنرمندی ژاپنی شهرهای میناتوری را خلق می‌کند که بر اثر زوال شهری و جنگ‌ها دچار آشفتگی و ویرانی شده‌اند.