شاخص ادراک فساد (CPI) ۲۰۱۷

🔘دو سوم کشورهای جهان از میزان فساد اداری بالایی برخوردارند و کمتر از ۵۰ امتیاز به دست آورده‌اند.