با گرانی کاملا بیگانه ایم/ بی نیاز از مبحث کارانه ایم/ از تفنن عاشق یارانه ایم/ موجریم و صاحب کاشانه ایم…

رفتار دوگانه صدا و سیما در وارونه جلوه دادن وضعیت موجود.

آنچه باشد در صدا سیما عیان
گفته آید با دو صد گونه زبان
چون مسلسل دائما در هر زمان
پا فشاری می شود بر روی آن
اینکه قطعا در زمین و آسمان
بهتر از ما نیست در کل جهان

نیست موضوعی به نام اختلاس
روستاهامان شبیه لاس وگاس
هیچ کس اینجا نباشد آس و پاس
جیب مردم پر شده از اسکناس
اختلاس و رانت مال دیگران
بهتر از ما نیست در کل جهان

تا بخواهی شادمان هستیم ما
غالبا هم مهربان هستیم ما
هم دلیم و همزبان هستیم ما
قادریم و پر توان هستیم ما
آنچه بشنیدی ببر روی توان!
بهتر از ما نیست در کل جهان

یک نفر در ملک ما معتاد نیست
در خیابان افسر ارشاد نیست
هیچ کس جویای استمداد نیست
ذره ای در کار ما ایراد نیست
راست میگوئیم؛ این خط این نشان
بهتر از ما نیست در کل جهان

رتبه اول همیشه مال ماست
بهترین احوال هم احوال ماست
خوش ترین اقبال هم اقبال ماست
تیم برتر تیم بسکتبال ماست
صاحب عنوان شده هر چیزمان
بهتر از ما نیست در کل جهان

 

با گرانی کاملا بیگانه ایم
بی نیاز از مبحث کارانه ایم
از تفنن عاشق یارانه ایم
موجریم و صاحب کاشانه ایم
فارغیم از بحث ارزان و گران
بهتر از ما نیست در کل جهان

 

شاخص ما رو به بالا می رود
گر نشد امروز فردا می رود
خودروی ما تا اروپا می رود
فی المثل تیبا که هر جا می رود
خودروی ملی نشان راندمان
بهتر از ما نیست در کل جهان

 

در خصوص دانش و فناوری
صنعت تولید نان بربری
دادن آمارهای سرسری
پیشرو در حوزه گردشگری
کیست که هم پا شود در این میان؟
بهتر از مان نیست در کل جهان

 

در اروپا مردمان افسرده اند
غالبا ناراحت و دل مرده اند
بس که آنها زهر ماری خورده اند
آبروی شهرشان را برده اند
حاصل این نکته ها که شد بیان
بهتر از ما نیست در کل جهان

 

مجید مرسلی