۱۳فوریه | ۲۴ بهمن | روز جهانی رادیو

✍ اولین فرستنده عمومی رادیو در ایران به ساعت ده بامداد ۴ اردیبهشت ۱۳۱۹ در تهران با نام «رادیو تهران» گشایش یافت