کیفیت زندگی در هر کشوری بسته به زیر ساخت های آن،وضعیت اجتماعی و اقتصادی کشور متفاوت است . در برخی از کشورها شاخص کیفیت زندگی بالا است  که اغلب کشورهای صنعتی و پیشرفته این وضعیت را دارند و در برخی دیگر از کشورها این شاخص پایین است.

به گزارش رتبه‌آنلاین به نقل از سایت نومبو، شاخص کیفیت زندگی در ایران ۹۱.۴۹ است و ایران از نظر شاخص کیفیت زندگی در دنیا جایگاه متوسط را دارد. طبق این گزارش  شاخص کیفیت زندگی در جهان بین صفر تا ۲۰۰ است و هر چه عدد شاخص به ۲۰۰ نزدیک‌تر باشد، یعنی کیفیت زندگی در آن کشور بالاتر است.

برای تعین این شاخص مهم اقتصادی، هشت شاخص مهم دیگر مورد ارزیابی و مطالعه قرار گرفته است و برایند این هشت شاخص سازنده شاخص کیفیت زندگی بوده است . اولین شاخص ، شاخص قدرت خرید است. طبق این مطالعه شاخص قدرت خرید در ایران برابر با ۴۵.۲۳ است که در  سطح پایینی قرار دارد . شاخص امنیت ایران در سال ۲۰۱۷ میلادی برابر با ۵۰.۵۴ بوده است و ایران در رده کشورهای متوسط  از نظر این شاخص قرار دارد و شاخص سلامت  هم برای ایران برابر با ۵۱.۶۱ است . ایران از نظر شاخص سلامت هم در سطح متوسط دنیا قرار گرفته است .

شاخص محیط زیست در ایران به معنای کیفیت زیست محیطی در کشور، غنای جنگلی و گیاهی و حیوانی برابر با ۶۹.۵۴ است  و ایران از نظر این شاخص در سطح بالایی قرار دارد . ایران از نظر شاخص آلودگی هم در سطح بسیار بالایی در دنیا قرار دارد و این مساله با توجه به آمارهایی که هر روزه در مورد بیماری‌های ناشی از آلودگی هوا منتشر  می شود مساله‌ای قابل درک است.

از طرف دیگر شاخص هزینه زندگی در ایران برابر با ۳۴.۳۲ است که در رده بسیار پایین در دنیا است و شاخص نسبت  قیمت مسکن به درآمد خانوارها هم برابر با ۱۲.۷۲ است که در سطح بسیار بالا و مخربی برای اقتصاد است.

اجزای شاخص کیفیت زندگی در ایران
عنوان شاخص سطح
شاخص قدرت خرید ۴۵.۲۳  پایین-بد
شاخص امنیت ۵۰.۵۴ متوسط
شاخص سلامت ۵۱.۶۱ متوسط
شاخص محیط زیست ۶۹.۵۴ بالا- خوب
شاخص هزینه زندگی ۳۴.۳۲ بسیار پایین-خوب
نسبت قیمت مسکن به درآمد ۱۲.۷۲ بالا-بد
شاخص جابجایی به دلیل ترافیک ۵۰.۳۲ بالا-بد
شاخص آلودگی ۸۱.۵۵ بسیار بالا-بد
شاخص کیفیت زندگی ۹۱.۴۹ متوسط