رتبه پنجم ایران در استخراج آب های زیرزمینی پس از کشورهای هند، چین، آمریکا و پاکستان
منبع: چشم انداز توسعه آب آسیا