اسفند ماه ۱۳۹۶ تولید انواع خودروهای سواری در تمام خودروسازان به جز سه شرکت مدیران خودرو، کرمان موتور و خودروسازان بم، با افزایش همراه بوده است.

به گزارش رتبه آنلاین از ایسنا، در این مدت تولید انواع سواری در گروه صنعتی ایران خودرو از ۵۷ هزار و ۴۳۳ دستگاه در اسفندماه ۱۳۹۵ به ۵۷ هزار و ۶۱۹ دستگاه رسید.

تولید این محصول در گروه خودروسازی سایپا به عنوان رقیب ایران خودرو نیز صعودی بوده و از ۴۷ هزار و ۱۳۵ دستگاه در اسفندماه ۱۳۹۵ به ۵۷ هزار و ۶۷۱ دستگاه افزایش یافت.

اسفندماه ۱۳۹۶ تولید انواع سواری در کارمانیا نیز افزایش یافته و از ۲۵۱ دستگاه در اسفندماه ۱۳۹۵ به ۳۴۴ دستگاه رسید.

تولید این محصول در گروه بهمن نیز با افزایش همراه بوده و از ۴۸۰ دستگاه در اسفندماه ۱۳۹۵ به ۲۰۱۹ دستگاه افزایش یافت.

برخلاف این شرکت‌ها اما تولید انواع سواری در سه شرکت مدیران خودرو، کرمان موتور و خودروسازان بم با کاهش همراه بوده است.

اسفندماه ۱۳۹۶ تولید انواع سواری در مدیران خودرو از ۵۷۹۰ دستگاه در اسفندماه ۱۳۹۵ به ۴۱۹۶ دستگاه کاهش یافت.

تولید این محصول در کرمان موتور نیز از ۴۷۴۰ دستگاه در اسفندماه ۱۳۹۵ به ۱۷۴۱ دستگاه رسید.

در این مدت تولید انواع سواری در خودروسازان بم نیز از ۲۱ دستگاه در اسفندماه ۱۳۹۵ به یک دستگاه کاهش یافت.