خصولتی‌ها در معذوریت دولت هستند و در عمل افراد وام‌دار نمی‌توانند پرچم‌دار بخش خصوصی شوند

آرش نیک پی سالک ده نایب رئیس هیات مدیره انجمن جوانان کارآفرین تهران با بیان این مطلب گفت: هویت اتاق بازرگانی به معنای حیات بخش‌خصوصی واقعی بوده و اگر شبه‌دولتی‌ها و خصولتی اکوسیستم این محیط را برهم زنند نمی‌تواند به نفع بنگاه‌های خرد گام برداشت.
عضو ناظر در شورای گفت و گوی دولت با بخش خصوصی درخصوص آسیب های فراوانی که خصوصی ها از دولتی ها دیده اند نیز گفت: اتاق بازرگانی تهران باید ماهیت ۱۰۰درصدی خصوصی داشته باشد چرا که خصولتی ها یا همان شبه دولتی به خاطر معذوریت های فراوان، نمی توانند مقابل دولت قد علم کرده و پرچم بخش خصوصی را در دست خود بگیرند.
وی ادامه داد: باید اجازه داد که افراد دلسوز گام به پارلمان بخش‌خصوصی بگذارند تا مشکلات را عیان کنند تا دولت در ظرفیت‌هایی که قانون بهبود کسب و کار لحاظ کرده گام بردارد بنابراین اگر اتاق در قالب شو و نمایش نباشد، میتواند در جایگاه واقعی خود عمل کند.