جرج مک گاورن:
من کاملا خسته‌ام، از مردان پیری که جنگ را بوجود می‌آوردند برای جوانانی که در آن کشته شوند.‌