جایگاه ایران در زیرشاخص‌های آزادی اقتصادی ۲۰۱۸

🔘رتبه آزادی اقتصادی ایران مناسب نیست