یکی از دغدغه‌های اصلی پیش از تغییر ساعت طرح ترافیک (از ۱۷به ۱۹)، افزایش ترافیک در کل شبکه معابر بود اما این تغییر تاثیر معناداری بر ازدحام ترافیک در کل شبکه معابر نداشته است.