تهران در سال ١٨١٩ م؛ در دوران سلطنت ⁧فتحعلیشاه ⁩ قاجار