مسدود شدن تلگرام سوژه مجتبی حیدرپناه در نیشخط شده است.