عکس روز نشنال جئوگرافیک؛ کارگران در حال برداشت نمک از استان باک لیو در ویتنام هستند./ عکس: TUẤN NGUYỄN