بزرگترین موزه خودرو «موتور اکتبر» در محوطه کارخانه «کریستال» شهر مسکو روسیه بازگشایی شد.

عکس‌ها: sputniknews ،  ria.ru
موزه خودرو«موتور اکتبر» در مسکو

 • موزه خودرو«موتور اکتبر» در مسکو
 • موزه خودرو«موتور اکتبر» در مسکو
 • موزه خودرو«موتور اکتبر» در مسکو
 • موزه خودرو«موتور اکتبر» در مسکو
 • موزه خودرو«موتور اکتبر» در مسکو
 • موزه خودرو«موتور اکتبر» در مسکو
 • موزه خودرو«موتور اکتبر» در مسکو
 • موزه خودرو«موتور اکتبر» در مسکو
 • موزه خودرو«موتور اکتبر» در مسکو
 • موزه خودرو«موتور اکتبر» در مسکو
 • موزه خودرو«موتور اکتبر» در مسکو
 • موزه خودرو«موتور اکتبر» در مسکو
 • موزه خودرو«موتور اکتبر» در مسکو
 • موزه خودرو«موتور اکتبر» در مسکو
 • موزه خودرو«موتور اکتبر» در مسکو
 • موزه خودرو«موتور اکتبر» در مسکو
 • موزه خودرو«موتور اکتبر» در مسکو
 • موزه خودرو«موتور اکتبر» در مسکو
 • موزه خودرو«موتور اکتبر» در مسکو
 • موزه خودرو«موتور اکتبر» در مسکو

برچسب‌ها

 • موزه
 • خودرو
 • اتومبیل‌های لوکس
 • مسکو
 • روسیه