گزارش بهینه کاوی بانک دی در مقایسه با سه بانک خارجی در سال ۲۰۱۵ منتشر شد.

به گزارش رتبه آنلاین، این گزارش ساختار دارایی های بانک دی ایران را با داچ بانک آلمان، ان بی دی امارات و سی ای ام بی مالزی ارزیابی و تحلیلی کرده است.

براساس این گزارش موجودی نقدی بانک دی به عنوان یکی از مهمترین فاکتورها در ساختار دارایی ها، در مقایسه با میانگین ۷٫۵۷ درصدی شرکت های مورد بررسی ۳٫۱۳ درصد کمتر است. دراین سال موجودی نقدی بانک دی ۴٫۴۴ درصد بوده درحالی که این شاخص برای داچ بانک ۵٫۹۵ درصد، برای ان بی دی امارات ۱۳٫۵۲ درصد و برای سی ای ام بی مالزی ۶٫۳۵ درصد بوده است.

در شاخص مطالبات نیز عملکرد بانک دی ۷٫۲۹ درصد کمتر از میانگین این شرکت ها بوده است. میانگین مطالبات برای کل این چهار بانک ۷٫۶۳ درصد بوده است. دراین سال عملکرد بانک دی در این شاخص ۰٫۳۴ درصد بوده است.

اما برخلاف دو شاخص بالا بانک دی در اعطای تسهیلات از سایر شرکت ها سبقت گرفته است به طوری که دراین سال عملکرد بانک دی ۱۶٫۰۴ درصد از میانگین ۵۳٫۸۷ درصدی کل شرکت ها بیشتر بوده است. در سال ۲۰۱۵ اعطای تسهیلات در بانک دی ۶۹٫۹۱ درصد بوده است.

همچنین این بانک در شاخص زمین رتبه نخست را میان این بانک ها به دست آورده است . دراین سال زمین ۱٫۷۰ درصد از دارایی های این بانک را تشکیل داده است در حالی که میانگین این شاخص برای این بانک ها ۰٫۵۵ درصد بوده عملکرد بانک دی ۱٫۱۵ درصد بالاتر از آن بوده است.

در سهم ساختمان از دارایی ها نیز بانک دی اول شده است. این سهم برای بانک دی ۰٫۹۸ درصد بوده است درحالی که میانگین تمام بانک ها ۰٫۳۱ درصد بوده است. در اثاثیه اداری هم بانک دی بالاتر از میانگین چهار شرکت قرار دارد. دراین سال میانگین این شاخص برای این شرکت ها ۰٫۱۴ درصد و برای بانک دی ۰٫۱۸ درصد بوده است.

دارایی های غیرجاری یکی دیگر از شاخص هایی است که بانک دی رتبه نخست را میان چهار بانک کسب کرده است. درحالی که میانگین چهار بانک ۱۱٫۶۴ درصد بوده عملکرد بانک دی ۲۳٫۶۹ درصد بوده که ۱۲٫۰۵ درصد بیش از میانگین است.