این یک بسته سس قرمز است. این تبلیغی که می‌بینید،به یک کمپین ضد مین‌های زمینی مربوط است. در این تبلیغ، مصرف کننده نیز قسمتی از داستانِ تبلیغ را پیش می‌برد. در یک طرف بسته، نوشته شده که در ۸۹ کشور جهان، هنوز رفتن روی مین، یک امر عادی است! آن طرف بسته‌ی سس پاهای یک کودک چاپ شده است.
وقتی ما گوشه سس را پاره می کنیم تا از آن استفاده کنیم، پای کودک قطع می شود (مثل انفجار مین) و سس به شکل خون بیرون می ریزد! نکته مهم این است که این تبلیغ اختصاصا برای روی بسته سس، طراحی و مناسب سازی شده و به خوبی توانسته به یک اتفاق معمولیِ روزانه، معنای جدیدی بدهد و بواسطه آن پیام خود را منتقل کند. این تبلیغ جز معدود تبلیغاتی است که برای انتقال پیام هم از بسته بندی محصول استفاده کرده، هم از خود محصول، هم از مکانیسم مصرف محصول و هم از مصرف کننده محصول!

منبع: کانال علیرضا نصرتی