سیامک قاسمى
▪️موسسه مطالعات بامداد

اولین بودجه دولت دوازدهم امروز توسط رییس جمهور به مجلس ارائه شد و بودجه سال ١٣٩٧ بنابر ادعاى رییس جمهور از نظر ساختارى بودجه متفاوتى نسبت به سالهاى گذشته است .


به نظر مى رسد دولت با عقلانیت بیشتری بودجه سال ١٣٩٧ را روانه مجلس کرده است و برخى مصوبات لایحه بودجه سال آینده به دلیل اثرات ضد عوامگرایانه آنها مى‌تواند دولت را وارد حاشیه‌هاى مهمى کند. برخى از مهمترین تغییرات بودجه سال آینده نسبت به سال ١٣٩۶ عبارتند از :

بودجه پرداخت یارانه نقدى از ٣٣ هزار و ۵٠٠ میلیارد تومان به ٢٣ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است و این یعنى حذف یارانه نزدیک به ٣١ میلیون نفر در سال آینده.

درآمدهاى نفتى پیش بینى شده در سال ١٣٩٧ از ١١٣ هزار میلیارد تومان سال ١٣٩۶ به ٩۶ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است.

بودجه‌هاى عمرانى نیز از ٧١ هزار میلیارد تومان سال گذشته به ۶٠ هزار میلیارد تومان یعنى به اندازه ١٨ درصد در سال ١٣٩٧ کاهش پیدا کرده است.

درآمدهاى مالیاتى دولت از ١١۶ هزار میلیارد تومان در سال گذشته با ١٢ هزار میلیارد تومان افزایش به ١٢٨ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

قیمت دلار در بودجه دولت ٣۵٠٠ تومان و قیمت نفت به ازای هر بشکه ۵۵ دلار برآورد شده است.

بسیاری از ردیف بودجه هاى نهادهاى خاص حذف شده است و به عنوان مثال ردیف بودجه برخى سازمان هاى فرهنگى مذهبى موازی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى در بودجه وزارت ارشاد تجمیع شده است.

در حوزه سایر درآمدهاى دولت همانند درآمد از محل عوارض و خدمات دولت همانند عوارض خروج از کشور و عوارض صدور پلاک خودرو و غیره شاهد افزایش قابل توجهى هستیم و به عنوان مثال عوارض خروج از کشور از ٧۵ هزار تومان به ٢٢٠ هزار تومان افزایش یافته است.

دولت ترتیباتى را براى واگذارى ٧٠ هزار پروژه عمرانى نیمه تمام کشور به بخش خصوصى کشور در نظر گرفته است و این پروژه‌ها را به دو دسته پروژه هاى حاکمیتى و تصدى گرى تقسیم بندى کرده و براى هر گروه تسهیلات خاصى را براى واگذارى در نظر گرفته است.

در بخش بودجه سایر شرکت هاى دولتى، صدا و سیماى جمهورى اسلامی ایران با ١٨٠٠ میلیارد تومان درآمد و ٣٣٠٠ میلیارد تومان هزینه و با ١۵٠٠ میلیارد تومان کسرى بودجه که باید از محل بودجه عمومى کشور جبران شود، زیانده ترین شرکت در این گروه شرکت‌هاست.

در پایان مى‌توان گفت در بودجه سال ١٣٩٧ نسیم عقلانیت وزیدن گرفته است و باید دید دولت تا چه حد مى‌تواند در مقابل فشارهاى عوامگرایانه عمومى و رسانه‌اى بویژه در مقابل تصمیم مهم و مثبت کاهش بودجه یارانه‌ها بویژه یارانه‌هاى نقدى و حذف یارانه ٣١ میلیون نفر از یارانه بگیران مقاومت کند.

منبع: انجمن اقتصاددانان ایران