بهره وری هزینه نیروی کار ۲۲ شرکت بیمه ای در سال ۱۳۹۴ پایین تر از سال ۱۳۸۹ ثبت شد.

به گزارش رتبه آنلاین، نتایج داوری هشتمین جشنواره ملی بهره وری از ۲۲ شرکت بیمه ای فعال در کشور نشان می دهد که در شش ساله ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴ شاخص بهره وری هزینه نیروی کار به روش درآمد (رقابت پذیری هزینه نیروی کار) این صنعت با چه وضعیتی روبرو بوده است.

این شاخص از تقسیم ارزش افزوده به روش درآمد بر جبران خدمات شاغلین به دست می آید. مفهوم این شاخص آن است که به ازای یک واحد ریالی که بابت جبران خدمات پرداخت شده چه میزان ارزش افزوده ایجاد شده است.

بهره وری نیروی کار از تقسیم ارزش افزوده به تعداد کارکنان نیز محاسبه می شود که منعکس کننده میزان ثروت تولید شده در موسسه به نسبت تعداد کارکنان آن است. طبق مصوبات کمیته علمی برای بررسی این شاخص در جشنواره، شاخص رقابت پذیری هزینه نیروی کار انتخاب شده است. پایین بودن نسبت می تواند نشان دهنده هزینه بالای نیروی کاری باشد که هماهنگ با ایجاد ارزش افزوده نیست، و بالعکس.

بالا و پایین بهره وری نیروی کار بیمه ها

بهره وری هزینه نیروی کار شرکت های بیمه ایران در فاصله سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴ با بالا و پایین زیادی همراه بوده است به طوری که بهره وری سال ۱۳۹۴ پایین تر از سال ۱۳۸۹ شده است.

میانگین این نسبت برای گروه بیمه ها در سال ۱۳۸۹ برابر با ۲٫۷ درصد بوده است که در سال ۱۳۹۰ با اندکی افت به ۲٫۶ درصد رسیده است. در سال ۱۳۹۱ با جبران این افت بهره وری نیروی کار به ۲٫۸ درصد رسیده که بیشترین نرخ در طول شش سال مورد بررسی است. اما از سال ۱۳۹۲ به بعد روند نزولی این نسبت در صنعت بیمه آغاز شده است به گونه ای که در سال ۱۳۹۲ این نسبت به ۲٫۴ درصد، در سال ۱۳۹۳ به ۲٫۳ درصد و در سال ۱۳۹۴ به پایین ترین رقم خود یعنی ۱٫۸ درصد رسیده است که حتی از سال ۱۳۸۹ نیز کمتر است.

تغییرات بهره وری در شش سال

براساس سال پایه ۱۳۸۹ درصد تغییرات بهره وری هزینه نیروی کار برای گروه بیمه ها در سال ۱۳۹۰ ۹۸٫۵ درصد بوده است. رقمی که در سال ۱۳۹۱ به ۱۰۶ درصد افزایش یافته است. اما در سال ۱۳۹۲ این میزان تغییر به ۹۱ درصد رسیده است. همچنین در سال ۱۳۹۳ بهره وری نیروی کار بیمه ها نسبت به سال ۱۳۸۹ به ۸۵ درصد رسیده است. در سال ۱۳۹۴ نیز این رقم به ۶۹٫۲ درصد رسیده است.