بررسی کارنامه بهره‌وری شرکت سیمان نهاوند حاکی از آن است که بهره‌وری سرمایه این شرکت توانست در کارنامه بهره‌وری خودنمایی کند و وضعیت مطلوب خود را حتی در سال پایانی این کارنامه که اغلب شرکت‌های سیمانی در رکود بودند، خودنمایی کند.

به گزارش رتبه آنلاین، داوران هشتمین جشنواره ملی بهره‌وری پس از ارزیابی عملکرد کارخانه‌های فعال در حوزه پتروشیمی و محاسبه «بهره‌وری هزینه نیروی کار» و «بهره‌وری سرمایه» آن‌ها و مقایسه این آمار با اهداف برنامه پنجم توسعه و میانگین کل صنعت سیمان کشور، کارنامه بهره‌وری کارخانه‌های این حوزه را منتشر کردند.

بهره‌وری هزینه نیروی کار

بر پایه این گزارش، داوران مبنای ابتدایی این ارزیابی را سال ۸۷و عدد آن را برابر ۱۰۰ تعیین کردند و مابقی سال‌ها تا سال نهایی این ارزیابی یعنی سال ۹۴، میزان بهره‌وری هزینه نیروی کار موردبررسی قرارگرفته است.

در این گزارش بر عملکرد شرکت «سیمان نهاوند» و آمارهای بهره‌وری تمرکز کرده تا نسبت شاخص‌های بهره‌وری این شرکت با اهداف برنامه پنجم توسعه و میانگین کل صنعت سیمان به دست آید.

بر اساس جدول زیر، بهره‌وری سرمایه در شرکت «سیمان نهاوند» سال‌های ابتدایی بهره‌وری سرمایه را نسبت به شاخص سال پایه یعنی (۱۰۰=۹۰) هم‌تراز آغاز کرد.

نگاه ابتدایی به عملکرد این شرکت گویای آن است که در سال های ابتدایی این جدول، وضعیت بهره‌وری هزینه نیروی کار برابر با ۹۹درصد بوده و در سال ۹۲ توانسته آمار ۱۸۷درصدی را از خود برجای بگذارد که بهترین آمار این شرکت در کارنامه خود بوده است.

بر اساس این گزارش، شروع اوج‌گیری بهره‌وری این شرکت در سال ۹۳ ادامه دار نبود و این شرکت طی این سال شاخص ۱۱۵درصدی را از خود برجای گذاشت.

با بررسی آمار سیمان نهاوند در سال ۹۴، بهره‌وری هزینه نیروی کار با ۶۴درصد به اتمام رساند.

بهره‌وری سرمایه

در بررسی بهره‌وری سرمایه شرکت سیمان نهاوند، وضعیت همچون بهره‌وری دستمزد نبوده و شاخص‌ها از سطح کیفی مطلوب‌تری برخوردارند و این شاخص‌ها هر ساله به مراتب از وضعیت بهتری برخوردار می‌شوند.

بر اساس این گزارش، در سال ابتدایی بررسی آمار بهره‌وری سرمایه برابر با شاخص ۹۴درصدی کار را خود را آغاز کرد اما در دومین سال بررسی این کارنامه شرکت سیمان نهاوند توانست با ثبت شاخص ۱۵۸درصدی در سال ۹۲ وضعیت خود را بهبود ببخشد.

برپایه این گزارش، در سال ۹۳ روند بهره وری دستمزد این شرکت توانست آماری بالاتر از سال پایه را به ثبت برساند و این سال را با شاخص ۱۴۵درصدی به اتمام برساند.

در پایان باید اشاره داشت که سیمان نهاوند در سال۹۴ و آخرین سال بررسی کارنامه خود آمار ۱۵۵درصدی را به ثبت رساند و این درحالی است که اغلب شرکت های سیمانی در سال ۹۴ دوران رکود را سپری کردند و آمارهای ضعیفی را از خود برجای گذاشتند.