نگارنده: OECD

تعداد صفحات: ۱۵۶ صفحه

انتشارات: OECD (ویرایش اول، ۲۰۰۸)

شابک: ۸۹۲۶۴۰۴۶۳۸۲-۹۷۸

با افزایش فشارها بر صندوق‌های بازنشستگی دولتی و نیز حدود ریسک مستمری‌های خصوصی، افراد با انواع مختلف ریسک‌های مالی از جمله ریسک بازنشستگی روبرو هستند. در عین‌حال، تأمین مالی دولتی کاهش یافته است یا دربرخی کشورها به‌شدت محدود شده است. بنابراین، محصولات بیمه و مستمری خصوصی نقش عمده‌ای در پوشش اجتماعی و مالی بازی می‌کند. اما همچنان، عموم مردم ممکن است سطح پایینی از آگاهی نسبت به حدود ریسک را تجربه نمایند و فقدان سوادآموزی، دانش و مهارت درباره بیمه و مستمری‌های خصوصی و محصولات آن می‌تواند آنان را دچار ریسک‌های بیشتری نماید.

بنابراین، آگاه‌سازی و آموزش افراد درباره بیمه و مسائل مستمری، جزء اولویت اساسی و چالش‌برانگیز برای کشورهای عضو سازمان توسعه همکاری‌های اقتصادی (OECD) و غیرعضو محسوب می‌شود. اساسی است زیرا روند‌ها به سمت مسئولیت فزاینده افراد برای مدیریت ریسک و پوشش آنها و نیز پیامد‌های تصمیم‌های نادرست و نامناسب می‌رود. چالش‌برانگیز است زیرا محصولات بیمه و مستمری‌های خصوصی و ارائه‌کنندگان و بازارهای آن، بسیار پیچیده و پیشرفته‌تر شده‌اند.

با توجه به این مسائل بسیار سخت و مبهم، کتاب حاضر که بخشی از طرح آموزش مالی سازمان توسعه همکاری‌های اقتصادی است، در تلاش است تا نتایج پژوهش‌ها و کارهای انجام شده در این زمینه و نیز مشکلات و راه‌حل‌های مربوط به آگاه‌سازی در زمینه ریسک را در بازار بیمه و بازنشستگی ارائه دهد. همچنین، این کتاب بر عملکردهای مطلوب در زمینه آموزش و آگاه‌سازی ریسک، بیمه و مستمری بازنشستگی که قابل اتخاذ توسط دولت‌ها است، تأکید دارد.

این کتاب از چهار فصل و یک مقدمه و نتیجه‌گیری تشکیل شده است که عبارتند از: فصل اول: نیاز فزاینده به آگاهی و آموزش درباره مسائل ریسک و بیمه؛ فصل دوم: ارزشیابی ریسک‌های افراد و آگاهی بیمه، آموزش و توانمندی؛ فصل سوم: نقش‌های عمده ذی‌نفعان و مشارکت دولت؛‌ فصل چهارم: برنامه‌ها و ابزارهای بهبود آگاه‌سازی درباره ریسک و آموزش درباره مسائل بیمه.