ایالت‌های منطقه Midwest آمریکا بهاری متفاوت با بارش برف را تجربه کردند.

 • بـهار بـرفی
 • بـهار بـرفی
 • بـهار بـرفی
 • بـهار بـرفی
 • بـهار بـرفی
 • بـهار بـرفی
 • بـهار بـرفی
 • بـهار بـرفی
 • بـهار بـرفی
 • بـهار بـرفی
 • بـهار بـرفی
 • بـهار بـرفی
 • بـهار بـرفی
 • بـهار بـرفی