بزرگترین مشتریان آسیایی و اروپایی نفت ایران در سال ۲۰۱۷