اظهار نظر حاجی بابایی، نماینده مجلس، سوژه طاهر شعبانی در نیشخط شده است.