وضعیت امتیازات شرکت بازرگانی قائم تجارت امین در فاکتور شاخص‌های بهره‌وری چندان رضایت بخش نبوده و این شرکت تنها توانسته نیمی از امتیازات را به خود اختصاص دهد.

به گزارش رتبه‌آنلاین، در سلسله گزارش‌های بررسی‌ رتبه‌بندی شرکت‌های متقاضی در جشنواره ملی بهره‌وری، شرکت «بازرگانی قائم تجارت امین» که از ابتدای دهه ۷۰ در زمینه پیمانکاری ابنیه، تاسیسات و تجهیزات، صنعت و معدن و آب فعال بوده و اعتبار بالای ۲۰ساله و کارت بازرگانی سه ساله را در کارنامه دارد، مورد بررسی آماری قرار گرفته است.

حوزه اعتبار

در بررسی این بخش، شرکت‌هایی که در این حوزه فعال‌اند می‌توانند ۱۰امتیاز را بر اساس سابقه اعتبارات دریافتی «۳ امتیاز»، مبلغ چک برگشتی«۳ امتیاز»، مفاصا حساب مالیاتی«۲ امتیاز» و حجم مالیات«۲ امتیاز» بدست آورند.

بر اساس معیارهای ذکر شده،  شرکت «کاربردکار» در شاخص سابقه اعتبارات دریافتی و مبلغ چک برگشتی و مفاصا حساب توانسته امتیازات کامل را کسب کرده و تنها در بخش حجم مالیات اعتبار ۰٫۲ را بدست آورده که معادل یک امتیاز بود.

شرکت کاربرد کار توانست در بخش اعتبار امتیاز ۹ را از ۱۰ نمره بدست بیاورد.

قابلیت راهبری و سیستم های مدیریت

در این بخش از مسابقه ملی بهره‌وری، شش فاکتور «بررسی تجارب و صلاحیت اعضا»، «گواهینامه‌ها و تایید صلاحیت‌ها»،«ارزیابی راهبرد سازمان»،«ارزیابی نظام نامه کیفیت»،«ارزیابی مدیریت زنجیره ارزش»،«تاثیر رتبه بندی در مدیریت زنجیره ارزش» تقسیم بندی شده که هر بخش دارای سه امتیاز و در مجموع ۱۸ امتیاز است.

شرکت کاربردکار در نخستین فاکتور یعنی بررسی تجارب و صلاحیت اعضا توانست با کسب امتیاز ۳٫۸۰ از ۴ نمره عملکرد مطلوبی را از خود برجای بگذارد اما در شاخص‌هایی نظیر گواهینامه‌ها و تایید صلاحیت‌ها نمره نه‌چندان مطلوب ۰٫۷۵درصدی را از ۳٫۵ کسب کرد.

همچنین در دیگر فاکتور این شاخص، ارزیابی راهبرد سازمان نیز این شرکت از ۵ امتیاز، نمره ۲ را کسب و در بخش ارزیابی نظام‌نامه کیفیت نیز امتیاز کامل را بدست آورد.

برپایه این گزارش، شرکت کاربردکار در پنجمین فاکتور یعنی ارزیابی مدیریت زنجیره ارزش نیز نمره کامل را بدست آور

شرکت بازرگانی قائم تجارت امین در این بخش امتیاز، ۵٫۳۰ را از ۱۸نمره بدست بیاورد.

حوزه مدیریتی

شرکت بازرگانی قائم تجارت امین در این بخش از مسابقه، با کسب نمره ۲۰٫۸۵ از ۳۰ نمره در این بخش نتوانسته نمره قابل قبولی را از خود برجای بگذارد.

درصد سهم اجزای ارزش افزوده به روش درآمد در سال ۹۲ و ۹۳ به نرخ جاری

در بررسی این بخش در‌می‌یابیم که به پنج شاخص «درصد سهم جبران خدمات در ارزش افزوده»،«درصد سهم سود در ارزش افزوده»،«درصد سهم هزینه تسهیلات اعتباری در ارزش افزوده»،«درصد سهم هزینه سرمایه در ارزش افزوده» و «درصد سهم مالیات در ارزش افزوده» تقسیم‌بندی شده است.

این شرکت در بخش درصد سهم جبران خدمات در ارزش افزوده طی این دو سال، به ترتیب در سال ۹۲ و ۹۳ برابر با یک درصد بوده ضمن آنکه در بخش درصد سهم سود در ارزش افزوده این شرکت طی این دوسال آمار ۳۳درصد و ۵۱درصدی را ثبت کند.

با بررسی آمارهای ارائه شده از سوی شرکت بازرگانی قائم تجارت امین، شاخص درصد سهم هزینه تسهیلات اعتباری در ارزش افزوده این شرکت تقریبا آمار ۶۴درصد و ۴۴درصدی را به نمایش گذاشته را در این ۲سال بدست آورده است.

بر اساس این گزارش، نکته جالب در شاخص‌های درصد سهم هزینه سرمایه در ارزش افزوده طی دوسال این جدول، ثبت عدد صفر بوده است.

همچنین در فاکتور درصد سهم مالیات در ارزش افزوده، این شرکت برای سال ۹۲ و ۹۳ به ترتیب آمارهای «۲درصد و ۴درصد» را به ثبت رسانده‌ند.

تحلیل ارزش افزوده و تولید (AV)

بر اساس جدول زیر،‌ این بخش به سه قسمت «روند، رشد و مقایسه با میانگین صنعت و برنامه های توسعه(۵امتیاز)»، «ترکیب ارزش افزوده و مقایسه با میانگین صنعت(۵امتیاز)» و « ارزش افزوده به ارزش ستانده(۲امتیاز)» دسته‌بندی شده است.

شرکت بازرگانی قائم تجارت امین همانند این جدول در نخستین بخش، امتیاز ۴ و در قسمت ترکیب ارزش افزوده و مقایسه با میانگین صنعت ۳٫۵۰ امتیاز را کسب کرده است.

همچنین این شرکت در بخش ارزش افزوده به ارزش ستانده که ارزیابی آن از سال‌ ۸۹ تا ۹۳ بوده یک شیب دارای رشد را سپری کرده که از شاخص ۰٫۰۲ به ۰٫۲۴ درصد را رسانده استو ۱٫۳۰ را از ۲ نمره بدست آورده است.

این شرکت در این بخش، از مجموع ۱۲ امتیاز، ۸٫۸۰ را بدست آورده است.

شاخص‌های بهره‌وری

بر اساس این گزارش، فاکتور بهره‌وری از پنج شاخص «رقابت پذیری هزینه نیروی کار AV/LC،»، «بهره وری سرمایه AV/DA»،«بهره‌وری کل عوامل AV/(αK+βL)»،«بهره‌وری انرژی» و«سرانه دستمزد» طی سال‌های ۸۹-۹۳ تقسیم‌بندی شده است.

شرکت بازرگانی قائم تجارت امین در بخش رقابت پذیری هزینه نیروی کار AV/LC نمره ۲٫۸۰؛ بهره وری سرمایه AV/DA، نمره ۰٫۵۰؛‌ بهره‌وری کل عوامل ۲٫۱۰ و در بخش سرانه دستمزد نیز ۰٫۶۰ را گرفته که در مجموع۱۰  تنها ۶ امتیاز توسط این شرکت کسب شده است.