متوسط قیمت سیب‌زمینی ۶١۵٨ و پیاز ٨۴٣١ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ۴٣,۶ و ۵٢.۵ درصد افزایش داشته ­است.

به گزارش رتبه آنلاین، طبق گزارش مرکز آمار ایران در پاییز سال ١٣٩۶ در بخش غلات، متوسط قیمت ذرت دانه ای ١٠۵٨٩ ریال و برنج ١٠٠۶۴١ ریال بوده که نسبت به فصل پاییز ٩۵ به ترتیب ۴.۶ و ۶.٠ درصد افزایش داشته است.

در بخش حبوبات، متوسط قیمت لوبیا قرمز ۵٢٢١۵ و لوبیا چیتی ٧٩١١۴ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ۶.٣ و ۴٢.٠ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در بخش محصولات جالیزی، متوسط قیمت هندوانه ۵۴٧٠، خربزه ۴٠۶٩ و خیار ١٢۵٨۶ ریال بوده که نسبت به فصل پاییز سال قبل، قیمت هندوانه ٢٣.٢ درصد افزایش، خربزه ٢٣.۴ درصد کاهش و خیار ١١.۶ درصد افزایش داشته است.

در بخش سبزیجات، متوسط قیمت سیب زمینی ۶١۵٨ و پیاز ٨۴٣١ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ۴٣,۶ و ۵٢.۵ درصد افزایش داشته ­است.

به علاوه، متوسط قیمت گوجه فرنگی ۴٩۶٢ و بادمجان ٧١٣٧ ریال بوده که به ترتیب ٣١.٣ و ٢۶.٠ درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش داشته است؛ در عین حال در بخش محصولات علوفه‌ای، متوسط قیمت یونجه ٨٨۵٩ و ذرت علوفه ای ١٨١٨ ریال بوده که نسبت به پاییز ٩۵ به ترتیب ٢۴.۶ و ١۵.٨ درصد افزایش داشته است.

در بخش میوه‌های هسته‌دار، متوسط قیمت انار ١٩٨٢٢ ریال بوده که نسبت به پاییز سال قبل ٢٢.٩ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در بخش میوه‌های دانه‌دار، متوسط قیمت سیب درختی ١٣١٩۵ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴.٣ درصد کاهش داشته است، و متوسط قیمت انگور ١٣٨١١ ریال بوده که نسبت به پاییز سال قبل ٢٢.١ درصد افزایش داشته است.

همچنین در بخش دامداری سنتی، متوسط قیمت یک کیلوگرم گوسفند و بره زنده ١۶٠١١۶ ریال و یک کیلوگرم گاو پرواری زنده ١٣٧١۴۶ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ٢۴.٧ و ١۵.١ درصد افزایش نشان می دهد.

در بخش فرآورده‌های دامی سنتی، متوسط قیمت یک کیلوگرم شیر گوسفند ٢٨٠٣٢ ریال و متوسط قیمت یک کیلوگرم شیر گاو ١١٨٨٠ ریال بوده که نسبت به فصل پاییز ٩۵ به ترتیب ٩.٣ و ۴.۴ درصد افزایش داشته است.

در بخش هزینه خدمات ماشینی، هزینه شخم زمین زراعی آبی ١۴۶۶٣١٨ ریال و هزینه شخم زمین زراعی دیم ١٠٩٨٨۵٩ ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب ٩.١ و ٩.۵ درصد افزایش داشته است.

طبق اعلام مرکز آمار ایران، در بخش دستمزد نیروی کار، دستمزد کارگر میوه چین مرد ۵١٨٢٨۴ ریال و دستمزد میوه چین زن ۴٢٩١۴۶ ریال بوده که نسبت به فصل پاییز سال ٩۵ به ترتیب ٣.۵ و ١٧.٩ درصد افزایش داشته و نیز، دستمزد کارگر تنک کار مرد ۴٧٢۵٩١ ریال بوده که نسبت به پاییز سال قبل ٧.۴ درصد کاهش داشته است.

همچنین دستمزد  تنک کار زن ٣۴۵٩۶۵ ریال بوده که نسبت به پاییز سال قبل ١٨.٢ درصد افزایش داشته است.

منبع : اقتصاد آنلاین