معاون سازمان خصوصی سازی گفت: پله‌ای کردن اقساط، کاهش سود فروش اقساط و افزایش طول دوره اقساط از جمله مزایایی است که برای حضور بخش خصوصی واقعی و تعاونی در واگذاری‌های این سازمان در نظر گرفته شده است.

به گزارش رتبه آنلاین، کاهش سود فروش اقساط و افزایش طول دوره اقساط از جمله مزایایی است که برای حضور بخش خصوصی واقعی در واگذاری‌های این سازمان تعیین شده است.

وی ادامه داد: با توجه به این موارد، در صورت حضور بخش خصوصی واقعی یا تعاونی در واگذاری‌های دولت میزان سود فروش اقساطی ۳ درصد کمتر از سود پرداختی سیستم بانکی خواهد بود.

عضو هیات عامل سازمان خصوصی سازی گفت: از سوی دیگر افزایش یک سوم زمان بیشتر به طول پرداخت دوره اقساط از دیگر مشوقهای درنظر گرفته شده در این زمینه است که موجب می‌شود فرصت مناسبی برای سرمایه گذاری خریداران در بنگاه فراهم شود.

وی افزود: همچنین پله‌ای کردن اقساط از دیگر مشوق‌هایی است که در راستای حضور بخش خصوصی واقعی و تعاونی در واگذاری‌ها در نظر گرفته است.

عالی پور اظهار داشت: این مشوق‌ها مزیت خوبی را در راستای تشویق و حضور بیشتر بخش خصوصی واقعی و تعاونی در واگذاریهای دولت فراهم می‌کند.

منبع : اقتصاد آنلاین