در جشنواره پایانه‌های فروشگاهی بانک ایران زمین با هدف ارائه خدمات اعتباری متمایز به دارندگان پایانه های فروشگاهی بر اساس میانگین حساب و میزان فعالیت دستگاه pos تسهیلات اعطا می کند.

به گزارش رتبه آنلاین، در این طرح کلیه دارندگان پایانه‌‌های فروشگاهی متصل به حساب جاری یا کوتاه مدت می‌توانند با مطالعه شرایط و ضوابط از تسهیلات فوق بهره مند شوند.

شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات:

در این طرح به دارندگان پایانه‌‌های فروشگاهی بر اساس میانگین حساب قرض‌الحسنه جاری-کوتاه مدت متصل به دستگاه پایانه فروش تسهیلات داده می شود. بر این اساس شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات مذکور به شرح زیر است:

شرایط ورود به طرح و میزان بهره مندی از تسهیلات  بر مبنای مبلغ و مدت میانگین برای پایانه‌های فروشگاهی متصل به حساب‌های قرض الحسنه جاری:

حداقل مبلغ میانگین بدون احتساب برای حساب‌های قرض الحسنه جاری ۳۰ میلیون ریال

میزان تسهیلات اعطایی در قالب عقد مشارکتی ۸۰% مبلغ میانگین به مدت میانگین با نرخ سود ۴%

میزان تسهیلات اعطایی در قالب عقد غیر مشارکتی ۱۱۰% مبلغ میانگین به مدت میانگین با نرخ سود ۴%

شرایط ورود به طرح و میزان بهره‌مندی از تسهیلات  بر مبنای مبلغ و مدت میانگین برای پایانه‌های فروشگاهی متصل به حساب‌های سپرده کوتاه مدت با سود الحساب:

حداقل مبلغ میانگین بدون احتساب برای حساب‌های سپرده کوتاه مدت با سود الحساب ۵۰ میلیون ریال

میزان تسهیلات اعطایی در قالب عقد مشارکتی ۸۰% ، مبلغ میانگین به مدت میانگین با نرخ سود ۱۴%

میزان تسهیلات اعطایی در قالب عقد غیر مشارکتی ۱۰۰% ، مبلغ میانگین به مدت میانگین با نرخ سود ۱۴%

منبع : اقتصاد آنلاین