🔹🔹سیسکو پیش بینی می‌کند که ۲۱ میلیارد دستگاه تا ۲۰۱۸ متصل می‌شوند.