حسین سلاح ورزی|

در ماجرای پورشه سوار اصفهانی و اظهارات شنیع او،بر خلاف گفته مبلغان اقتصاد کوپنی،آنچه روان جامعه را آزرده است، نابرابری اقتصادی نیست،بلکه یک رویکرد فرهنگی و اجتماعی است که در آن آموزه “ارزش جان انسان” مورد غفلت قرار گرفته.

این روند و رویکرد روزی با نادیده گرفتن حقوق ظاهرا ساده انسانها در زمینه آزادی اقتصادی، به نفع کسب یک نتیجه اقتصادی در جامعه، آغاز شده تا امروز به جایی رسیده است که کسی جان انسانها را در ترازوی پرداخت دیه و یا قیمت اتومبیلش قرار دهد.

تضمین آزادی (از جمله آزادی اقتصادی) والاترین شکل تکریم انسانهاست.
تضمین آزادی همگان،اصیل ترین صورت برابری و عدالت است.

ارزش انسان با “تخصیص بودجه” و تامین امکانات معاش حفظ کردنی نیست.
این وهن انسان است.
برای صیانت از ارزش انسان راهی جز محترم داشتن آزادی او وجود ندارد.